۱-مرحوم آخوند مولی حسين قلی همدانی-رضوان الله تعالی عليه-در حکمت از شاگردان مرحوم حکيم ملاهادی سبزواری است ، و در عرفان و سلوک از شاگردان مرحوم سيد علی شوشتری.جناب آخوند ملا حسينقلی بعد از بيست و دو سال سير و سلوک نتيجه گرفت و به مقصود رسيد. وخود آنجناب گفت در عدم وصول به مراد سخت گرفته بودم تا روزی در نجف در جائی(گويا در گوشه ايوانی)نشسته بودم،ديدم کبوتری بر زمين نشست و پاره نانی بسيار خشکيده را به منقار گرفت و هر چه نوک مي زد خورد نميشد،نان را ترک گفت و پرواز کرد و برفت؛پس از چندی بازگشت به سراغ آن تکه نان آمد باز چند بار آن را نوک زد و شکسته نشد،باز برگشت و بعد از چندی آمد و بالاخره آن تکه نان را با منقارش خورد کرد و بخورد،از اين عمل کبوتر ملهم شدم که اراده و همت می بايد. فتامل
چند وقت پیش منزل حاج آقای جاودان مجلسی بود ایشان در باره جهنم صفات و جهنم اعمال و کوشش برای رسیدن به بهشت صفات صحبت می کردند ایشان در بیان عزم و اراده در این راه می فرمودند که جوانی پس از دو روز (مثلا سه چهار ماه) آنقدر خسته شده بود که گریه کنان پای منزل ما التماس می کرد!!!

/ 1 نظر / 10 بازدید
حمید رضا

با وجود اينکه که بار اولی هست که به اين کلبه ی آسمانی می آيم اما کمال استفاده را از درج مطالبتان بردم .. آسمانی باشيد و آسمانی بدرخشيد .. ياحق .