اصل 33 از كتاب انسان در عرف عرفان

اصلي ديگر از آنچه تقديم داشته ايم حاصل مي شود اين كه علت قلَت اصحاب كشف وشهود،وكثرت ارباب نظر و عقول دانسته مي شود ،زيرا كه هر چند تحصيل علوم و اعمال عقل نظري و آگاهي به اصطلاحات و آشنائي به ضوابت و قوائد فنون،به قول صاحب نفائس الفنون:
به هوس راست نيايد به تمنَا نشود
كاندرين راه بسي خون جگر بايد خورد
ولكن به سيرو سلوك نفساني افتادن ،و متادب به آداب ربَاني شدن ، و در مآل وارث حقيقي پيامبر ختمي مآب گرديدن ،جهاد اكبر است كه جان به لب مي رسد تا جام به لب رسد.
سهل مي پنداشتم پيمودن راه وصالت
بس كتلهائي كه در پيش آمد و شد كار مشكل
حتي ضرب المثل شده است كه :((ملا شدن چه آسان،آدم شدن چه دشوار))خلاصه اينكه قليلي از بندگان مخلص الهي مرزوق به نعمت قرب و شهودند،و اكثر ارباب كمال اهل عقل و برهانند،
و در عين حال قرآن و عرفان و برهان از يكديگر جدائي ندارند،فافهم

/ 0 نظر / 12 بازدید